Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με συμβουλευτικές αρμοδιότητες συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (διατάξεις άρθρου 76 του Ν. 3852/2010). Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης απευθύνει δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην Επιτροπή σε Συλλόγους και Φορείς, κ.λπ. με έδρα τον Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης.
Ειδικότερα, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας:
α) Τοπικοί Εμπορικοί και Επαγγελματικοί Σύλλογοι και Οργανώσεις.
β) Επιστημονικοί Σύλλογοι και Φορείς.
γ) Τοπικές οργανώσεις Εργαζομένων και Εργοδοτών.
δ) Εργαζόμενοι στον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.
ε) Ενώσεις και Σύλλογοι Γονέων.
στ) Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Φορείς.
ζ) Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών.
η) Άλλες Οργανώσεις και Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.
θ) Εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων.
ι) Δημότες.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κατόπιν συνεδρίασης και μετά από σχετική συζήτηση, μπορεί να γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για διάφορα θέματα, όπως ενδεικτικά, τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος ή να εξετάζει τοπικά προβλήματα και να διατυπώνει γνώμη για την επίλυσή τους.
Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Τάσος Μαυρίδης: “Η πρόταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κοινοποιήθηκε σε Φορείς, Συλλόγους και Σωματεία με έδρα στον Δήμο μας. Δεδομένου του σημαντικού ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικοί φορείς στα δημοτικά δρώμενα μέσω της Επιτροπής Διαβούλευσης, παρακαλούνται εκ νέου οι ενδιαφερόμενοι φορείς, σύλλογοι και σωματεία που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης και που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος με αντίγραφο του καταστατικού, στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας. Η γνώμη και η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς”.


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.