Αποτέλεσμα εικόνας για DHMOS AMPELOKHPVN MENEMENHS
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 05η του μήνα Μαρτίου έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 4539/01-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών(33) μελών ήταν παρόντες είκοσι πέντε(25) και απόντες οκτώ(8) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
ΑΠΟΝΤΕΣ :
1
Αβραμίδης Κυριάκος
1
Βαλάνος Νικόλαος
2
Κωνσταντίνου Κυριάκος
2
Αποστολίδου Μαρία
3
Γυμνόπουλος Κοσμάς
3
Ναλμπαντίδου Αφροδίτη
4
Μανωλόπουλος Βασίλης
4
Λαΐνάκου Αφροδίτη
5
Σουσλόγλου Νικόλαος
5
Αθανασιάδης Ιωάννης
6
Κατζικάς Γεώργιος
6
Πεχλιβανίδης Νικόλαος
7
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
7
Αβραμίδης Μωυσής
8
Ιωαννίδης Εμμανουήλ
8
Λαδάς Παράσχος
9
Κουσενίδης Αλέξανδρος
9

10
Εμεινίδης Αναστάσιος
10

11
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
11

12
Καρράς Ευστράτιος
12

13
Κεσόγλου Παύλος
13

14
Αρμπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία
14

15
Σιδηρόπουλος Σάββας
15

16
Γρούγιος Ηλίας
16

17
Μεζίκης Βασίλειος
17

18
Κυριλλίδης Γεώργιος
18

19
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
19

20
Καζαντζίδης Γεώργιος
20

21
Μαυρίδου Αναστασία
21

22
Γκαλέτσης Αθανάσιος
22

23
Τσομπανοπούλου Μελίσα
23

24
Νοτάκης Ιωάννης
24

25
Σμήλιος Ηλίας
25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33


Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καμία.
Πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος και Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή.
   
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Δήμαρχος έθεσε των μελών το πολύ σοβαρό ζήτημα της διαχείρισης του νερού το οποίο είναι κοινωνικό αγαθό και δεν πωλείται ούτε ιδιωτικοποιείται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία
Με ψήφους 22 Υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Αρμπατζάνη Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Γρούγιος Ηλίας, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλης, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Εμεινίδης Αναστάσιος, Μεζίκης Βασίλης, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κατζικάς Γεώργιος, Γκαλέτσης Αθανάσιος  Μαυρίδου Αναστασία, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Καζαντζίδης Γεώργιος) 3 Λευκά ( Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας)

Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα του Δημάρχου σχετικά με την Ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ α.ε.-συμμετοχής στις «100 δράσεις για το νερό») το οποίο έχει ως ακολούθως:
συνοδεύει το 243/16/ΓΘ/22-02-2018 έγγραφο της ΠΕΔΚΜ  

Α)Εμμένει στις πάγιες αποφάσεις του και διατρανώνει την αταλάντευτη θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΥΑΘ  α.ε. και την αποτροπή της ιδιωτικοποίησής της.
Απαιτεί την εξαίρεση της ΕΥΑΘ α.ε. από την δικαιοδοσία του «Υπερταμείου» με άμεση κατάργηση των σχετικών διατάξεων του Ν. 4425/2016 (άρθρο 2 § 1) και του Ν. 4512/2018 (άρθρο 380 § 9),
Συμμετέχει, από κοινού με την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και τους άλλους Δήμους που υδροδοτούνται από την ΕΥΑΘ α.ε., και με συνεργασία των Τοπικών Συλλογικοτήτων, των Εργαζομένων της ΕΥΑΘ και όλων των κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος, σε ένα νέο κύκλο πρωτοβουλιών, δράσεων και εκδηλώσεων [«100 Δράσεις για το Νερό – Καμπάνια κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ»], με σκοπό την δυναμική προβολή του πάνδημου αιτήματος για την έξοδο της ΕΥΑΘ από τη μέγγενη του «Υπερταμείου» και την απόδοσή της στην τοπική κοινωνία, όπως συμβαίνει σε όλη την -εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης- Ελλάδα, όπου η διαχείριση του νερού αποτελεί πρωταρχική αρμοδιότητα και ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.-

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
   
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 055/ 2018

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής
 
    Ο Πρόεδρος                                    Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος                                                                          
                                                             Αμπελόκηποι 06 - 03 - 2018

  Η Ειδική Γραμματέας                                                                           Ο Πρόεδρος             Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Κουσενίδης Αλέξανδρος

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.