Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τον έλεγχο προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων εξέδωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Κ. Πουλάκης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο επισημαίνονται μεταξύ των άλλων τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση που το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή το προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν καταρτιστούν ή δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή (από τα τοπικά συμβούλια ή και την εκτελεστική επιτροπή αντίστοιχα) ή δε γνωμοδοτήσει εγκαίρως η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, τότε αυτά καταρτίζονται από την οικονομική επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται εκ του νόμου η δυνατότητα στην οικονομική επιτροπή του δήμου και της περιφέρειας, σε περίπτωση που παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας να αναλάβει η ίδια τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να καταστεί εφικτή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθιστώντας ως εκ τούτου δυνατή τη ψήφιση του προϋπολογισμού ελλειπόντων των προαναφερθέντων στοιχείων (άρθρα 77, παρ.3 και 4 και 78, παρ.3 του ν. 4172/2013). Η οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α. προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει τη γνώμη του επ’αυτού.

2. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) που προβλέπεται στο άρθρο 4, παρ.4 του ν.4111/2013 καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια Αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ και του κάθε νομικού προσώπου του ΟΤΑ που εντάσσεται στο ΟΠΔ (άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 7261/22-2-2013 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Β΄450), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Συγκεκριμένα, στο ΟΠΔ εντάσσονται τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης το οποίο εκδίδεται και επικαιροποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ (μπορείτε να το αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.statistics.gr/register-general-government-entities ) Το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου πρέπει «να ψηφίσει τον προϋπολογισμό σε μια ειδική γι΄αυτόν συνεδρίαση, καθώς και το ΟΠΔ» και η απόφαση του συμβουλίου (μετά του προϋπολογισμού και των πινάκων του ΟΠΔ) υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Α.Δ.), η οποία αντίστοιχα θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτός να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας των υπόχρεων νομικών προσώπων είναι απαραίτητο να έχει εγκριθεί εγκαίρως από το διοικητικό τους συμβούλιο, προκειμένου να ενσωματωθεί στο ΟΠΔ του δήμου/περιφέρειας και να ψηφιστεί εμπρόθεσμα από το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο.
Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός ο φορέας μεριμνά για την ενσωμάτωσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ & Δ.Α.. Σε περίπτωση ωστόσο που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το ΟΠΔ χρήζει τροποποίησης ή συμπλήρωσης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επικυρωθεί, τότε ο προϋπολογισμός επικυρώνεται και αναπέμπεται στο φορέα μόνο το ΟΠΔ προς διόρθωση και επανυποβολή στην Α.Δ το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2016, ώστε τελικώς να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του ελέγχου του έως τις 31 Ιανουαρίου 2016 (άρθρα 77, παρ.6 και 78, παρ.5 ν.4172/2013 σε συνδυασμό με άρθρο το 6 της υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως ισχύει).
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που υποβληθεί στις υπηρεσίες σας Απόφαση συμβουλίου με την οποία ψηφίζεται μόνο ο προϋπολογισμός και όχι το ΟΠΔ, ή εάν δεν υποβληθούν μαζί οι σχετικές αποφάσεις ψήφισής τους τότε, προς επίσπευση των διαδικασιών, θα πρέπει να ξεκινήσετε τον έλεγχο του προϋπολογισμού, ενημερώνοντας παράλληλα το φορέα περί της υποχρέωσής του για άμεσο προγραμματισμό νέας συνεδρίασης προς ψήφιση του ΟΠΔ επί τη βάσει των στοιχείων του ψηφισθέντος προϋπολογισμού (εν προκειμένω ο φορέας δύναται είτε να προβεί με απόφασή του σε τροποποίηση / συμπλήρωση της προηγούμενης Απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός είτε με νέα, αυτοτελή απόφασή του να ψηφίσει το ΟΠΔ επί τη βάσει των στοιχείων του ήδη ψηφισθέντος προϋπολογισμού). Αντίστοιχα οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να προβούν σε επικύρωση του προϋπολογισμού (εφόσον φυσικά ανταποκρίνεται στις σχετικές οδηγίες), αφού λάβουν τη σχετική Απόφαση του συμβουλίου περί ψήφισης του ΟΠΔ επί τη βάσει των στοιχείων του συγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής των οδηγιών των σχετικών ΚΥΑ σε συνδυασμό με την λοιπή νομοθεσία που διέπει την κατάρτιση και τον έλεγχο των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, ως φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το ΥΠΕΣ & ΔΑ, στην ιστοσελίδα του, έχει καθιερώσει την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» με σκοπό να διευκολύνει το σύνολο της διαδικασίας αλλά και να αποσαφηνίσει τυχόν απορίες και εξειδικευμένα ερωτήματα των εμπλεκόμενων φορέων. Στην κατεύθυνση αυτή, στις παρακάτω ενότητες της Εγκυκλίου, πραγματοποιείται αναφορά σε αναρτημένες συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις μέσω των οποίων αποσαφηνίζεται ένα σημαντικό μέρος των οδηγιών των ΚΥΑ

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.