Μείωση κατά 15% στις συντάξεις άνω των 750 ευρώ για τους νέους συνταξιούχους προβλέπει το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου το οποίο δόθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς


Μείωση κατά 15% στις συντάξεις άνω των 750 ευρώ για τους νέους συνταξιούχους προβλέπει το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου το οποίο δόθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς.
Η πρώτη σελίδα με τα κεφάλαια του σχεδίο νόμου:

Το ποσοστό αναπλήρωσης είναι κλιμακωτό και προβλέπει:

-Από 0 έως 15 χρόνια συντελεστή 0,80% για κάθε έτος

-Από 15 έως 18 χρόνια συντελεστή 0,92% για κάθε έτος

-Από 18 έως 21 χρόνια συντελεστή 1,04% για κάθε έτος

-Από 21 έως 24 συντελεστή 1,16% για κάθε έτος


Με το 170 σελίδων σχέδιο, καταργείται το μεικτό σύστημα υπολογισμού της σύνταξης που ίσχυε με τον νόμο Λοβέρδου/ Κουτρουμάνη 3863/2010.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού θα βασίζεται στις εισφορές ολόκληρου του ασφαλιστικού βίου, ενώ θα ισχύουν χαμηλότεροι συντελεστές υπολογισμού.

Ενοποίηση Ταμείων

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετονομάζεται σε Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και αποτελεί το μοναδικό φορέα παροχής κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Στον ΕΦΚΑ εντάσσονται από 1.1.2016 όλοι οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ρυθμίζονται στο άρθρο 19 κ.ε., με την εξαίρεση του ΝΑΤ και του ΟΓΑ που διατηρούν αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων.

Εθνική Σύνταξη

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης, η Εθνική Σύνταξη θα καταβάλλεται σε όλους όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 χρόνια, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους ή του έτους της ηλικίας τους στο οποίο, κατά τις οικείες διατάξεις, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα χρόνων διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας. Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η Εθνική Σύνταξη ορίζεται στα 384 ευρώ κάθε μήνα.

Τι προβλέπεται για το ΕΚΑΣ

1) Από 01/01/2016 και έως τις 31/12/2019 το ΕΚΑΣ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καταβάλλεται στους ήδη συνταξιούχους και στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος αναπηρίας και Θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης εκτός του ΟΓΑ οι οποίοι εντάσσονται στον ΕΦΚΑ. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται οι έξης προϋποθέσεις:
Α) να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους . Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω κθώς και για τα τεκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω Θανάτου του γόνεα τους δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
Β) Το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.972 ευρώ
Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στην σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής Περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.
Γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχοθ να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.884 ευρώ.
Δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 11.000 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους.
Ε) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα πλην των επιδομάτων των εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος άδειας να μην υπερβαίνει τα 664 ευρώ.
Για Κάθε έτος αρχής γενομένης από 01/01/2017 και μέχρι 31/12/2019 εξετάζεται το καταβαλλόμενο ως ανωτέρω ποσό συντάξεων κατά το μηνα έκδοσης της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 ή το δικαιούμενο ποσό συντάξεων κατά τον πρώτο πλήρη μηνα συνταξιοδότησης αν η συνταξιοδότηση χωρεί μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης.
ΣΤ) Προκειμένου περί αλλοδαπών να διαμένουν Νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.
2) Ποσά επιδόματος:
Α) Για τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι 7.216 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 230 ευρώ μηνιαίως.
Β) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.216 ευρώ και ένα λεπτό και μέχρι του ποσού των 7.972 ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου ΕΚΑΣ συμφωνα με τα παρακάτω:
βα. Από 7.216 ευρώ και ένα λεπτό μέχρι και 7.518 ευρώ το ποσό των 172 ,50.
ββ. Από 7.518 ευρώ και ένα λεπτό μέχρι και 7.720 ευρώ ποσό 115 ευρώ
βγ. Από 7.720 ευρώ και ένα λεπτό μέχρι και 7.972 το ποσό των 57.50 ευρώ.
Γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
Δ. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη καθώς και σε όσους συνταξιούχους λόγω γήρατος δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Για τους τελευταίους η διαφορά του 1/3 ποσού ΕΚΑΣ που τυχόν δεν είχε καταβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Παρούσης διάταξης συμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν χορηγείται.
Προκειμένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσό του επιδόματος.
Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω Θανάτου τα ποσά του ΕΚΑΣ επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα άλλως από την κληρονομική μερίδα τους.
3. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την λήψη του ΕΚΑΣ για το μέχρι 31/12/2015 χρονικό διάστημα πλην όμως δεν άσκησαν το δικαίωμά τους ή δεν τους καταβλήθηκε το επίδομα και εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή συμφωνα με το άρθρο 137 του ν. 3655/2008 και την παρ. 6 του άρθρου 40 του α.ν. 1846/1951 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2556/1997 όπως ισχύουν με την έναρξη του Παρόντος νόμου.
4. Από 01/01/2017 και μέχρι 31/12/2019 και σε έτησια βάση τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καθώς και τα ποσά του επιδόματος που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από 01/01/2020 η παροχή αυτή καταργείται και οι κοινωνικοί σκοποί που υπηρετούσε καλύπτονται από την εθνική σύνταξη του άρθρου 7 και τις παροχές του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Το επίδομα καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση με δόλο υποβολής ανακριβούς δήλωσης εκ μερους του συνταξιούχου είτε για τον φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του επιδόματος παρακρατούνται στο δπλάσιο από το ποσό της κύριας σύνταξης.
6. Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για Κάθε έτος διενεργείται το αργότερο έως το τέλος του Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν χορηγούνται ποσά ΕΚΑΣ σε μη δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο αυτό, από την 1η Μαΐου του ίδιου έτους. Τα ποσά του ΕΚΑΣ που καταβλήθηκαν από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα δεν λαμβάνονται υπόψη για την εξέταση της συνδρομής των εισοδηματικών κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
7. Τα ποσά του ΕΚΑΣ δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου ασθένειας ούτε στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 όπως ισχύει.
8. Το ΕΚΑΣ δεν εξάγεται σε χώρες έκτος ΕΕ.
9. Το άρθρο 20 του ν. 2434/1996 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, καταργείται.


Πάντως το σχέδιο Κατρούγκαλου έχει ήδη απορριφθεί από τους αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης με τους οποίους συναντήθηκε ο υπουργός, ενώ ενστάσεις έχουν ήδη εκφρασθεί από το κουαρτέτο.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.