Εντεκα νομοτεχνικές αλλαγές στο νόμο για εξυπηρετούμενα και μη δάνεια [λίστα]


Υποχρεωμένες να καταθέτουν εναλλακτικές αναδιάρθρωσης των δανείων ώστε να μην προχωρούν σε αναγκαστικές εκτελέσεις πριν εξαντλήσουν όλες τις προϋποθέσεις θα είναι τα funds που θα αγοράσουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Στις 11 νομοτεχνικές αλλαγές που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομίας στις διατάξεις που αφορούν τα εξυπηρετούμενα και μη δάνεια επήλθαν αλλαγές στην παράγραφο που αναφέρει πως η έκθεση των funds πρέπει να παρουσιάζει μεθόδους αναδιάρθρωσης οφειλών εναλλακτικές της αναγκαστικής εκτέλεσης.
Οι αλλαγές
  • Στο  αρχικό κείμενο ανέφερε πως η έκθεση θα έπρεπε να περιλαμβάνει σαφή κριτήρια για την εκτίμηση της καταλληλότητας των εναλλακτικών επιλογών αναδιάρθρωσης, κριτήρια για την εκτίμηση της μέγιστης δυνατότητας αποπληρωμής των δανειοληπτών που είναι φυσικά πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τυχόν τα  κατηγοριοποιούν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Στην τελική διατύπωση αναφέρεται το εξής: «η έκθεση πρέπει να παρουσιάζει μεθόδους αναδιάρθρωσης οφειλών εναλλακτικές της αναγκαστικής εκτέλεσης, στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας ... λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τυχόν κατηγοριοποιούν τους δανειολήπτες που είναι φυσικά πρόσωπα σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες».
  • Στη διακριτική ευχέρεια των funds, επαφίεται η εγκατάσταση τους στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 του άρθρου 70, μετά από τη φράση «σε εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες» προστίθεται η φράση «που σύμφωνα με το καταστατικό τους μπορούν να προβαίνουν σε απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις» και μετά από τη φράση «υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας» προστίθεται η φράση «οι οποίες έχουν την διακριτική ευχέρεια να εγκαθίστανται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος».
  • Αλλη μια αλλαγή είναι αυτή που προβλέπει πως η Τράπεζα της Ελλάδος έχει περιθώριο δύο μηνών, αντί 20 ημερών που προέβλεπε ο νόμος του 2015, για να χορηγήσει την άδεια προς τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ) και στις Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΜΑΜΕΔ), από την υποβολή της σχετική αίτησης. Αντίστοιχα σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής αυξάνεται ο χρόνος στους 2 μήνες από 20 ημέρες που προέβλεπε ο νομοθέτης το 2015, από την υποβολή των επιπρόσθετων πληροφοριών, στοιχείων ή εγγράφων που απαιτούνται.
  • Επιπλέον ορίσθηκε  πως θα καταβάλλονται μόνο πάγια τέλη 2.500 ευρώ, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης αμοιβής ή τέλους γα κάθε καταχώρηση ή εγγραφή σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο ή μητρώο που τηρείται σε υποθηκοφυλακείο, ενεχυροφυλακείο ή κτηματολόγιο, για τη διαχείριση και μεταβίβαση απαιτήσεων.
  • Τα δικαιώματα που εισπράττονται από τα υποθηκοφυλακεία κατά τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας τους ως Κτηματολογικών Γραφείων προσαυξάνονται κατά το ποσό των 500 ευρώ, το οποίο και αποδίδεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. Διευκρινίζεται δε πως το κόστος εγγραφής δεν μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να μετακυλιστεί στον οφειλέτη και τον εγγυητή του δανείου.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.