Εμφάνιση 01.jpg
Με την υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 15147/09-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΨ054653Ο7-14Ω) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και ΤΣ, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», η Πράξη με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ΦΑΣΗ», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 8.029.297,19 ευρώ, που στην ουσία αποτελεί την ένταξη του έργου στη νέα Προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020) και την ομαλή ολοκλήρωσή του.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει έξι (6) συνολικά υποέργα που καλύπτουν την κατασκευή αυτού καθ΄ αυτού του έργου, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία του, την κατασκευή των δικτύων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ και ΟΤΕ), ειδικό τεχνικό σύμβουλο για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου, αλλά και την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού συλλογής για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή Αστικών Βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι).

Η έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών πολλών ετών και σηματοδοτεί πλέον την έναρξη μιας νέας πραγματικότητας για την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων του τόπου μας, καθώς εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση των έργων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και της Μονάδας Κομποστοποίησης, η λειτουργία των οποίων αναμένεται εντός του ερχόμενου έτους.

Επιπλέον, οφείλει να υπογραμμιστεί ότι η πρόταση του Δήμου μας ήταν η πρώτη που υποβλήθηκε και αξιολογήθηκε θετικά στα Πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και προσδοκούμε βάσιμα ότι θα είναι και η πρώτη που θα ολοκληρωθεί και θα οδηγήσει στη λειτουργία ενός πρότυπου, ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, μοναδικού για τον ελληνική επικράτεια.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.