Εγκύκλιο σχετικά με το εάν η αδειοδότηση των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών (στο εξής “κολυμβητήρια”) υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο του 1973 ή του 2016,προς άρση σχετικών διαφορών μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Οικονομίας, εκδόθηκε χθες 11/4 από το Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας.
Η δημοσίευσή της πραγματοποιήθηκε με αφορμή έγγραφο Δήμου, συγκεκριμένα του Δήμου Περιστερίου, απευθύνεται δε σε όλους τους Δήμους της Χώρας μέσω των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μέσω αυτής (που αποστέλλεται σε όλη τη Χώρα) το ένα Υπουργείο ζητά από το άλλο Υπουργείο να τροποποιήσει το πληροφοριακό του σύστημα.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι η αδειοδότηση των κολυμβητηρίων υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο του 1973(στην Γ1/443/73 Υγειονομική Διάταξη, ΦΕΚ 87Β’/24.1.1973, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
Δεν εφαρμόζεται για αυτές ο ν.4442/2016 που καθόρισε το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, ούτε οι Κ.Υ.Α. που εκδόθηκαν το 2017 κατ’ εξουσιοδότησή του.
Με απλά λόγια, απαιτείταιη κλασσική άδεια λειτουργίας και όχι απλή γνωστοποίηση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, στο ΟλοκληρωμένοΠληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ),που δημιουργήθηκε και λειτουργεί βάσει του αρ.14του ν.4442/2016,υφίσταται η δυνατότητακάποιος να υποβάλει αίτηση γνωστοποίησης για δημόσιακολυμβητική δεξαμενή.  Να υποβάλει δηλαδή αίτηση βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου και όχι του 1973.
Γι’ αυτό ο Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας ζητά τη Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας να το τροποποιήσει, ώστε το ΟΠΣ να μην παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην περίπτωση τωνδημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών

Κατά τα λοιπά, στο έγγραφο σημειώνεται ότι για να λειτουργήσει κολυμβητήριο (πλην όσων λειτουργούνεντός τουριστικών καταλυμάτων για τα οποία εφαρμόζονται διατάξεις αρμοδιότηταςΥπουργείου Τουρισμού)απαιτείται προηγουμένως να ληφθεί από τον υπόχρεο άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το αρ. 27 της Υγειονομικής Διάταξης του 1973, ως ισχύει, η οποία εκδίδεται από το Δήμο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.