Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) για το Έργο “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ”. 
Στην αριθμ.17/5.10.2018 Π.Υ.Σ. ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο υπέγραψαν ότι το ΣΔΙΤ Πελοποννήσου αποτελεί έργογενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώραςμείζονος σπουδαιότητας για την περιφερειακή ανάπτυξη και απολύτως απαραίτητο για την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, με την Π.Υ.Σ. επιτυγχάνεται η υπαγωγή του ΣΔΙΤ στις διατάξεις της παρ.1 του αρ.7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 
Ταυτοχρόνως, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή κάθε άλλο αρμόδιο όργανο να προβεί στην κήρυξη των απαλλοτριώσεων που αφορούν την εκτέλεση του Έργου, καθώς επίσης και στην κήρυξη των τυχόν συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν για αυτό, στις οποίες εφαρμόζεται το αρ.7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, σύμφωνα με το οποίο, με ειδική απόφαση του Δικαστηρίου επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης και διατάσσεται η αποβολή του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου από το ακίνητο και η άμεση παράδοση αυτού.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αιτιολογία που, επίσης, υπογράφεται στην Π.Υ.Σ. 

Ιδίως το σημείο που οι Υπουργοί στηρίζουν τόσο ένθερμα την αναγκαιότητα του ΣΔΙΤ, ώστε περιγράφουν τις επιπτώσεις και τους κινδύνους που θα προκαλούσε ενδεχόμενη καθυστέρησή του. Επιπτώσεις, όπως διαβάζουμε, οικονομικές και κοινωνικές, που φθάνουν μέχρι τον κίνδυνο για τη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα προσώπων.
Ειδικότερα, υπογράφει ο Αλέξης Τσίπρας και οι Υπουργοί του ότι το ΣΔΙΤ « (...) το οποίο συγχρηματοδοτείται από πρόγραμμα της Ε.Ε., ορισμένης διάρκειας, είναι γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και απολύτως απαραίτητο για την πλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση στερεών αστικών απορριμμάτων. Είναι συνεπώς επιτακτικά αναγκαίο οι χώροι εκτέλεσης του έργου να παραδοθούν άμεσα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και πρόοδο των εργασιών εντός των οικείων χρονοδιαγραμμάτων, καθώς ενδεχόμενες καθυστερήσεις θα επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη υλοποίηση τους και στην απορρόφηση πόρων από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Λαμβάνεται δε υπόψη ότι η καθυστέρηση, για απροσδιόριστο χρόνο, στην υλοποίηση και λειτουργία του έργου αυτού έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στο κοινωνικό σύνολο, αναφορικά με τις αναμενόμενες 
(α) οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες αξιολογούνται ως προς τη σπουδαιότητα της οικονομικής ζημίας ή και της υποβάθμισης προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
(β) κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες αξιολογούνται ως προς τους κινδύνους για τη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα προσώπων»


Αξίζει να καταγραφεί, επιπλέον, ότι Πρωθυπουργός και Υπουργοί της συγκυβέρνησης υπέγραψαν αποδεχόμενοι και εφαρμόζοντας Αποφάσεις του 2011, καθώς στα “έχοντας υπόψη” της Π.Υ.Σ. εντοπίζουμε, μεταξύ άλλων, να αναγράφουν:
- την 68/11-4-2011 απόφαση (θέμα 29ο) του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου "Διαχείριση στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου”,
- το 7/27-12-2011 Πρακτικό συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,
- την 472/28-12-2011 απόφαση (θέμα 1ο) του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου “Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού για το έργο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ”.

Tο αριθμ. Α’ 176/9.10.2018 Φ.Ε.Κ. εδώ.

Σημειώνεται, τέλος, ότι μετά τη δημοσίευση της Π.Υ.Σ., Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Καλαμάτας (ο Δήμαρχος του οποίου, Π. Νίκας, φέρεται ως ο επικρατέστερος να στηριχθεί από την αξιωματική αντιπολίτευση στις επικείμενες περιφερειακές εκλογές). Η Ανακοίνωση χαρακτηρίζει την Π.Υ.Σ. αποφασιστικό βήμα για την πραγματοποίηση της ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων”, επισημαίνοντας ότι με αυτήν “επιταχύνονται καίρια” οι σχετικές διαδικασίες. 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.