Νέο πρόγραμμα για ανέργους άνω των 25 ετών – Επιχορήγηση έως 60 χιλ για να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση

Το ποσό των 60.000 δίνεται για να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες στο ξεκίνημα της επιχείρησης
Κεφάλαια έως 60.000 ευρώ μπορούν να λάβουν νέοι άνεργοι από 25 ετών, προκειμένου να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση, μέσω ΕΣΠΑ. 
Η δράση ανήκει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επανεκκίνηση Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
Οι νέοι που θα συμμετάσχουν για να ενισχυθούν οικονομικά από το ΕΣΠΑ, θα πρέπει η επιχείρηση που θέλουν να κάνουν να δραστηριοποιείται σε έναν από τους ακόλουθους κλάδους:
- Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων,
- Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
- Υλικά/Κατασκευές,
- Εφοδιαστική Αλυσίδα,
- Ενέργεια,
- Περιβάλλον,
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
- Υγεία.
Το ποσό των 60.000 ευρώ αντιστοιχεί στο 100% της επιδότησης. Δηλαδή όσοι πληρούν τα κριτήρια δεν θα βάλουν χρήματα από την τσέπη τους.
Το ποσό αυτό δίνεται για να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες στο ξεκίνημα της επιχείρησης.
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν από την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:
είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην πρόσκληση του προγράμματος.
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:
Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον οδηγό του προγράμματος.
Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς είτε σε επενδυτικό σχήμα).
Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά τις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθόλη τη διάρκεια της επένδυσης.
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτήν τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης, θα οριστούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:
-ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου,
-το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),
-τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες - ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης κ.ά.),
-οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
-το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου),
-ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.ά.),
-οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,
-οι αμοιβές τρίτων.
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.