Βαρύς ο λογαριασμός που θα πληρώσει ο φορολογούμενος


Ατέλειωτος είναι ο κατάλογος των μέτρων και βαρύς ο λογαριασμός από το ασφαλιστικό και φορολογικό που έχει κατατεθεί στη Βουλή.
Αναλυτικά, δείτε πόσο θα κοστίσουν τα μέτρα όπως περιγράφονται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
​Φορολογικό                                                                                                                                       Για το 2016
1. Ετήσια μείωση των εσόδων του Δημοσίου, από την κατάργηση του ειδικού τέλους πέντε λεπτών (0,05) του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ ΑΕ, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 210 εκατ. ευρώ περίπου, (άρθρο 115 παρ.1) -210,000,000.00
2. Ετήσια αύξηση εσόδων, από τον επανακαθορισμό του φόρου εισοδήματος και της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό του 1,7 δις ευρώ. (άρθρο 114)                                                                                        1,700,000,000.00
3. Ετήσια αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ύψους 56 εκατ. ευρώ περίπου, από την αύξηση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου (από 30% σε 35%) στα έσοδα επί του μικτού κέρδους από τα τυχερά παίγνια, (άρθρο 115 παρ.2)                                 56,000,000.00
Ασφαλιστικό 
1. Δαπάνη ύψους 32 εκατ. ευρώ, από την καταβολή θετικών προσωπικών διαφορών σε υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων, η οποία θα προκληθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2019. (άρθρα 14 και 33)                                                                         -32,000,000.00
2. Ετήσια δαπάνη, από το 2019 και εφεξής ποσού 107 εκατ. ευρώ περίπου, από τον επανακαθορισμό των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες, η οποία για τα έτη 2016, 2017 και 2018 περιορίζεται στο ποσό των 68 εκατ. ευρώ, 81 εκατ. ευρώ και 94 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, (άρθρο 93)                     -68,000,000.00
3. Ετήσια δαπάνη ποσού 272 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε: 200 χιλ. ευρώ, από την καταβολή της μιας, κατ' επιλογή, σύνταξης σε άγαμη ή διαζευγμένη θυγατέρα, (άρθρο 22 παρ. 1)                              272,000.00
4. 72 χιλ. ευρώ περίπου, από τον υπολογισμό ως συντάξιμου χρόνου πραγματικής υπηρεσίας και του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας, (άρθρο 22 παρ. 4)    72,000.00
5. Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης, από το 2020 και εφεξής ποσού 900 εκατ. ευρώ περίπου, από την κατάργηση του ΕΚΑΣ, η οποία για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 περιορίζεται σε 168 εκατ., 569 εκατ., 803 εκατ. και 853 εκατ. περίπου αντίστοιχα, από τον επανακαθορισμό κατά το αυστηρότερο των κριτηρίων χορήγησής του. (άρθρο 92)                                       168,000,000.00
6. τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ ύψους 21 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 101 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 222 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 345 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019, (άρθρα 7, 8, 28 και 30) 21,000,000.00
7. τη μείωση της ετήσιας δαπάνης οικογενειακών παροχών για τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 7 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 15 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 21 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019, (άρθρα 10 και 27) 1,000,000.00
8. τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για συντάξεις λόγω θανάτου του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ ύψους 11 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 59 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 122 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 177 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019, (άρθρα 12 και 27) 11,000,000.00
9. τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για συντάξεις του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ , λόγω της εφαρμογής ανώτατου ορίου σύνταξης ύψους 22 εκατ. ευρώ για το έτος 2016 και 38 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2017 και 2018, (άρθρα 13 και 27)        22,000,000.00
10. τη μη καταβολή αυξήσεων σε υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, λόγω συμψηφισμού των αυξήσεων αυτών με τις αρνητικές προσωπικές διαφορές που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων, ύψους 76 εκατ. ευρώ, η οποία θα επέλθει στον προϋπολογισμό του έτους 2019. (άρθρα 14 και 33) 
11. τη μη καταβολή αυξήσεων, κατά το έτος 2018, στους υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, ύψους 187 εκατ. ευρώ, (άρθρα 14 και 33) 
. Αύξηση εσόδων . Αύξηση εσόδων ποσού 240 χιλ. ευρώ περίπου, λόγω της καταβολής των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών για την αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας, (άρθρο 22 παρ.4)                                240,000.00
1. Απώλεια εσόδων για το έτος 2016 και κάθε ένα επόμενο έτος, ύψους 53 εκατ. ευρώ λόγω κατάργησης της ειδικής προσαύξησης στις εισφορές του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων(ΤΣΜΕΔΕ) και του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). (άρθρο 94)                53,000,000.00
α) ύψους 26 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 53 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 57 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 λόγω εναρμόνισης των ποσοστών εισφοράς, (άρθρο 38) β) ύψους 20 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 39 εκατ. ευρώ έως το έτος           -26,000,000.00
β) ύψους 20 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 39 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 37 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 36 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 λόγω κατάργησης της εισφοράς που προβλέπεται στους ν. 248/1967, ν. 1989/1991 και στην Φ. 146/1/10978/1969 και αντίστοιχη καταβολή εισφορών, (άρθρο 38)     -20,000,000.00
γ) ύψους 19 εκατ. ευρώ για το έτος 2016 και 38 εκατ. ευρώ για κάθε επόμενο έτος λόγω κατάργησης των ενσήμων υπέρ κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες, (άρθρο 39)ασφάλισης για τους δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες, (άρθρο 39)            -19,000,000.00
3. Αύξηση εσόδων:
α) ύψους 23 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 24 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 25 εκατ. ευρώ έως το 2018, 26 εκατ. Ευρώ έως το 2019                       23,000,000.00
β) ύψους 136 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 137 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 138 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 λόγω αλλαγής της βάσης υπολογισμού των εισφορών στους αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες (από το τεκμαρτό εισόδημα στο πραγματικό εισόδημα από την ασκούμενη δραστηριότητά τους), (άρθρο 39) 136,000,000.00
γ) ύψους 94 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 95 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017,112 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018,157 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 από τις ρυθμίσεις ως προς τις εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ. (άρθρο 40)             94,000,000.00
4. Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης της τάξης των 600 χιλ. ευρώ περίπου, από τον περιορισμό δαπανών για αμοιβές Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων και Αντιπροέδρων, καθώς και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων για τους εντασσόμενους φορείς, (άρθρα 51-68)            600,000.00
1. Απώλεια εσόδων, η οποία αναλύεται ως εξής: από τις ρυθμίσεις ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης,
ύψους 1 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 15 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 3 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 ύψους 41 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 72 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 74 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 75 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 από τις ρυθμίσεις ως προς τις εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων,                                                      -1,000,000.00
                                                                                                                -41,000,000.00
2. Εξοικονόμηση δαπάνης από: 5 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 27 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 43 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 48 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019, (άρθρο 96)
α) τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους νέους συνταξιούχους ως εξής:   5,000,000.00
2. Εξοικονόμηση δαπάνης από:
β) τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους υφιστάμενους συνταξιούχους λόγω αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων συντάξεων 174 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 291 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 284 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 277 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019, (άρθρο 96) ως εξής:                                                                        174,000,000.00
Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης ύψους 234 χιλ. ευρώ περίπου λόγω συγχώνευσης Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης, (άρθρο 75) 234,000.00
Αύξηση εσόδων 173 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 351 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 362 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 365 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019                                                  173,000,000.00
Εξοικονόμηση δαπάνης, η οποία εκτιμάται σε 97 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 6 εκατ. ευρώ για το έτος 2017 και 15 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2018 και 2019, λόγω μείωσης της δαπάνης των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις εφάπαξ παροχές στους συνταξιούχους                                                                 97,000,000.00
Εξοικονόμηση δαπάνης στον προϋπολογισμό του Μ.Τ.Π.Υ. από τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για την καταβολή μερισμάτων ύψους 207 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 208 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017,208 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 209 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019. (άρθρο 48)                                                                              207,000,000.00
  
Σύνολο                                                                                                                                             2,419,418,000.00


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.