Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο πρόγραμμα του Interreg Balkan-Mediterranean με τίτλο: SCOPE - «Διαμοιραζόμενες Υπηρεσίες για τη Διασύνδεση των Λειτουργειών Αποστολής και Μεταφοράς Εμπορευμάτων» και το στηρίζει με την προβολή του στο περίπτερο 8, στο πλαίσιο της 85η ΔΕΘ.

Περιγραφή έργου:

 • Ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας προηγμένων υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των εκπροσώπων του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην περιοχή των Βαλκανίων

 • Η προτεινόμενη πλατφόρμα αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη μείωση του κόστους μεταφοράς καθώς και στη μείωση του ποσοστού των «κενών» εμπορευματικών διαδρομών

 • Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας αξιοποιώντας υφιστάμενες γνώσεις/ τεχνολογίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των τοπικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο τομέα των εμπορευματικών μεταφορών

 • Συνεχής συμμετοχή μιας κρίσιμης μάζας ενδιαφερόμενων φορέων (πιστοποιημένοι χρήστες) που θα χρησιμοποιούν την προτεινόμενη πλατφόρμα για το συντονισμό των εμπορευματικών τους συναλλαγών

 • Παροχή πρόσθετων υπηρεσιών όπως βελτιστοποίηση του κόστους μεταφοράς, ανίχνευση εμπορεύματος/φορτηγού, προσομοιωτής οδήγησης κλπ.\


Στόχοι έργου:

 • Ανάπτυξη μιας καινοτόμου διαδικτυακής πλατφόρμας που θα διευκολύνει τις διαμοιραζόμενες υπηρεσίες οδικών εμπορευματικών μεταφορών που θα συνδέουν αποτελεσματικά τις εθνικούς και διακρατικούς παραγωγούς και μεταφορείς 

 • Ενίσχυση της εδαφικής ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας, συμβάλλοντας έτσι σε ένα πιο αποτελεσματικό επιχειρηματικό περιβάλλον στην περιοχή των Βαλκανίων

 • Καθιέρωση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών της βιομηχανίας, δημιουργώντας φιλικές προς τις επιχειρήσεις συνθήκες για την έναρξη χρήσης της πλατφόρμας και εύκολης πρόσβασης στην αγορά.
   
  Αναμενόμενα Αποτελέσματα:

 • Αξιολόγηση των τοπικών και διεθνών συνθηκών οδικών εμπορευματικών μεταφορών

 • Προσδιορισμός των αναγκών και των απαιτήσεως των ενδιαφερομένων

 • Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας με συχνές ενημερώσεις της και αξιολογήσεις από το κλάδο των μεταφορών 

 • Ανάπτυξη ανάλυσης αγοράς και διαμόρφωση του σχεδίου βιωσιμότητας της πλατφόρμας ως αποτέλεσμα πιλοτικών δοκιμών

 • Η Πλατφόρμα SCOPE θα υποστηρίζεται από προσομοιωτή οδηγού φορτηγού για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

 • Αποτελέσματα που συνδέονται με την εκτίμηση του λειτουργικού κόστους, τη χωρητικότητα και τη χρήση των οχημάτων, την απόδοση του φορτίου και του καυσίμου, το σχέδιο δρομολόγησης του οχήματος
   
  Το έργο έχει διάρκεια από 09/09/2019 έως 08/12/2021 και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα Εθνικά Χρηματοδοτικά Ταμεία των συμμετεχόντων χωρών.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.