Τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής προβλέπει σχέδιο προεδρικού διατάγματος που κατατέθηκε στο ΣτΕ.


Νέα Γενική Γραμματεία που θα είναι αρμόδια για την υποβοήθηση και την υποστήριξη του κυβερνητικού συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής συστήνει η κυβέρνηση, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Έ Τμήμα) από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ιωάννη Δραγασάκη. 

Η λειτουργία της νέας Γενικής Γραμματείας Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών με 829.000 ευρώ ετησίως και θα αποτελείται από τα γραφεία:
- Συντονισμού οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής,
- Στρατηγικού σχεδιασμού
- Οργάνωσης διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης

Τα τρεία αυτά γραφεία θα έχουν προϊσταμένους και θα υποστηρίζουν το έργο της Γενικής Γραμματείας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Ο γενικός γραμματέας θα είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων και εφόσον αναλάβει καθήκοντα κάθε επαγγελματική του δραστηριότητα αναστέλλεται για όσο διάστημα κατέχει τη θέση αυτή. 

Οι θέσεις των προϊστάμενων θα καλυφθούν είτε με ανάθεση καθηκόντων σε καθηγητή Πανεπιστημίου, με παράλληλη άσκηση των κυρίων καθηκόντων του ή αποκλειστικά, είτε με διορισμό, είτε με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι υπόλοιπες   15  προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού και 12 θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών, θα καλυφθούν με απόσπαση ή διορισμό.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.