Γιατί η Ελλάδα σπεύδει να εφαρμόσει την οδηγία BRRD αφού θα λάβει 25 δισεκ. για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών;
Είναι πολύ ύποπτο που η κυβέρνηση σπεύδει να θεσπίσει την οδηγία BRRD ενώ θα λάβει 25 δισεκ για τις τράπεζες.
Γεννά ερωτηματικά η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να επιταχύνει κατόπιν απαίτησης των δανειστών την ψήφιση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. 
Η εν λόγω Οδηγία (Bank Recovery Resolution Directive - BRRD) που αφορά στην ανάκαμψη και την εξυγίανση χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων προβλέπει πως η διάσωση των τραπεζών θα πραγματοποιείται με ίδια μέσα  (bail in) και όχι με χρήματα των φορολογουμένων (bail out). 
Γιατί η Ελλάδα σπεύδει να εφαρμόσει την οδηγία BRRD αφού θα λάβει 25 δισεκ. για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών;
Τα επιχειρήματα περί εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας δεν πείθουν, αντιθέτως γεννούν σοβαρά ερωτηματικά αν θα υπάρξει bail in δηλαδή εμπλοκή των ελλήνων καταθετών στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 
Αν αυτό συμβεί θα είναι τουλάχιστον εγκληματικό. 
Η Οδηγία προβλέπει ότι το bail in αφορά μετόχους ομολογιούχους  μειωμένης εξασφάλισης ενώ προστατεύει τις εγγυημένες καταθέσεις δηλαδή για ποσά κάτω από 100.000 ευρώ, ενώ είναι τελείως απροστάτευτοι οι  καταθέτες άνω των 100.000 ευρώ. 
Η οδηγία  BRRD περιλαμβάνει:
Ορίζει το επίπεδο στόχου των εθνικών Ταμείων Εξυγίανσης σε 1% επί των εγγυημένων καταθέσεων.
Επιμερίζει τις εισφορές στα πιστωτικά ιδρύματα βάσει του λόγου του παθητικού μείον τα ίδια κεφάλαια μείον το ποσό των εγγυημένων καταθέσεων κάθε πιστωτικού ιδρύματος προς το παθητικό μείον τα ίδια κεφάλαια μείον το ποσό των εγγυημένων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων στο κράτος μέλος.
Προβλέπει την υποχρεωτική προσαρμογή των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει του αναλαμβανόμενου από αυτά κινδύνου.
Προβλέπει πως το εθνικό Ταμείο Εξυγίανσης δύναται να συνεισφέρει στο κόστος εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος, εφόσον συγκεκριμένες απαιτήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in) εξαιρεθούν και το προκύπτον ποσό δεν δύναται να απορροφηθεί από τους λοιπούς πιστωτές του πιστωτικού ιδρύματος.
Προβλέπει πως η συνεισφορά του εθνικού Ταμείου Εξυγίανσης προϋποθέτει την εφαρμογή διάσωσης με ίδια μέσα στους πιστωτές ύψους τουλάχιστον 8% της αξίας του παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος. 
Η συνεισφορά δεν θα υπερβαίνει το 5% του παθητικού των τραπεζών.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.