Αποτέλεσμα εικόνας για σκουρλετης
Δημοσιεύτηκε χθες, 20 Ιουνίου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της “Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας” (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.).

Στις διατάξεις της υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. Β' Βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των Συλλόγων-Μελών που ανήκουν μόνο στη δύναμη της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

Η  Ε.Σ.Σ.Ε. περιλαμβάνει σημαντική πρόβλεψη για τους εργαζόμενους, αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο,ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, σε εργασίες/ειδικότητες που ρητώς περιγράφει στο άρθρο 2.  
Για αυτούς προβλέπει ΜΕΙΩΣΗ του χρόνου της εβδομαδιαίας απασχόλησης ΣΕ 35 ώρες - μία (1) ώρα ημερησίως - χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεων από την αιτία αυτή, καθώς και χορήγηση ΔΥΟ (2) ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑτο χρόνο.
Οι εργασίες/ειδικότητες είναι οι εξής:
1)      στη ρίψη ασφάλτου και τη σήμανση των δρόμων (τεχνίτες, οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, χειριστές μηχανημάτων έργων, κ.λπ.),
2)      στο πράσινο, σε κήπους και άλση (κηπουροί, κ.λπ.),
3)      στα συνεργεία του εναέριου ηλεκτροφωτισμού καιτης φωτεινής σηματοδότησης οδικού δικτύου,
4)      στην καθαριότητα εξωτερικών χώρων (εργάτες και επιβλέποντες),
5)      στους απολυμαντές και στο προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης - εντομοκτονιών, κ.λ.π.
6)      στους χειριστές μηχανημάτων έργου και τους οδηγούς ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων,
7)      στους γεωτεχνικούς και τους τεχνολόγους γεωπονίας,σε άλλες ειδικότητες TE, ΔΕ και ΥΕ που συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και υπηρετούν στις Δ/νεις αυτές, καθώς και στα Δημοτικά και Βιομηχανικά Σφαγεία των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα Αγροτικά Κτηνιατρεία των Περιφερειακών Ενοτήτων (τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής, βοηθοί κτηνιάτρων, εργάτες, Σπερματεγχύτες, Νοσοκόμοι ζώων, Σταυλίτες, υπάλληλοι που διενεργούν αιμοληψίες και εμβολιασμούς ζώων κ.λπ.),στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας και τους ελεγκτές των Τμημάτων Εμπορίου, στους οδηγούς, στους μηχανικούς ΠΕ και TE (που εκτελούν εποπτεία δρόμων, έργων κ.λπ.) και τους επιθεωρητές περιβάλλοντος.
Ο καθορισμός των δικαιούχων υπαλλήλων γίνεται με απόφαση Περιφερειάρχη.Στους εργαζόμενους που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία περιστασιακά, η μείωση των ωρών εργασίας θα γίνεται κατ' αναλογία.

Περαιτέρω, η Ε.Σ.Σ.Ε. ορίζει ότι στους υπαλλήλους κλάδου ΠΕ, TE και ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,οι οποίοι :
α) εργάζονται σε υπηρεσιακές μονάδες, που σύμφωνα με τον οικείο οργανισμό έχουν αρμοδιότητες ανάπτυξης ή υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, και
β) απασχολούνται με πλήρη και αποκλειστική απασχόλησημπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής,
χορηγείται ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ δεκαπέντε (15) λεπτών, ΕΠΙΠΛΕΟΝ του προβλεπόμενου στο άρθρο 4 του π.δ. 88/1999 (Α' 94). Το διάλειμμα αυτό δεν επιτρέπεται να χορηγείται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.

Επιπροσθέτως, η Ε.Σ.Σ.Ε. περιλαμβάνει μέριμνα για την ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ των εργαζομένων.  Συγκεκριμένα ορίζει ότι οι Περιφέρειες, σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλους δημόσιους φορείς και τους οικείους Συλλόγους Υπαλλήλων, δημιουργούν μηχανισμό διάγνωσης και παρακολούθησης εκπαιδευτικών αναγκών και μηχανισμό παρακολούθησης της πιστοποίησης της επιμόρφωσης των υπαλλήλων. Καταρτίζουν προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις προκύπτουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο να διασφαλίζεται η συμμετοχή κάθε υπαλλήλου σε τουλάχιστον ΔΥΟ επιμορφωτικές δραστηριότητες κατ' έτος.

Επιπλέον, ορίζεται ότι οι υπάλληλοι των Περιφερειών δικαιούνται, γιασοβαρούς λόγους, ολιγόωρη ΑΔΕΙΑ απουσίας από τηνεργασία τους μέχρι τέσσερις (4) ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ.

Η Ε.Σ.Σ.Ε. περιλαμβάνει τροποποιήσεις παλαιότερης (από το 2009)Ε.Σ.Σ.Ε. για τη ρύθμιση του τρόπου παρακράτησης συνδικαλιστικών εισφορών και τις ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣτων εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. Β' βαθμού.

Η ισχύς της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το αρ.6του ν.2738/1999, όπως ισχύει, και είναι αορίστου χρόνου.


. :


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.