Με αφορμή ανακρίβειες αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και κακοήθειες που διατυπώνονται δημόσια, σε σχέση με την παροχή των ετήσιων επιχορηγήσεων προς τους Συλλόγους του Δήμου Διονύσου (Αθλητικούς και Πολιτιστικούς) και προς αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων που ορισμένοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στους πολίτες, θεωρώντας ότι μέσα από τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας θα μπορέσουν να αποκομίσουν (μικρο)πολιτικά οφέλη, οφείλουμε για την αποκατάσταση της αλήθειας να ενημερώσουμε υπεύθυνα τους δημότες για τα πιο κάτω:


1. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄, 114), ορίζεται ότι: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (πλέον Ο.Ε.) είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων». Απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να επιχορηγηθεί κάθε σύλλογος, είναι μεταξύ των άλλων η υποβολή σχετικής αίτησης και η επισύναψη αναλυτικού προϋπολογισμού συγκεκριμένων κοινωνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων που προτίθεται να πραγματοποιήσει και για τις οποίες αιτείται την επιχορήγηση (αναλυτικά το κόστος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανά δράση).

2. Η Διοίκηση του Δήμου Διονύσου, έχοντας την πεποίθηση ότι οι σύλλογοι του Δήμου μας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να στηριχθούν και να επιχορηγηθούν, αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν στην πλειονότητά τους δημιουργικά κύτταρα της τοπικής κοινωνίας μας που λειτουργούν προς όφελος των δημοτών, εισηγήθηκε θετικά την παροχή επιχορήγησης προς 38 συλλόγους (15 Αθλητικούς και 23 Πολιτιστικούς & Ιερούς Ναούς) μέσω του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020, συνολικού ποσού 138.000 ευρώ. Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ’αριθμ. 365/2020 Απόφασή της που ελήφθη κατά πλειοψηφία στην 40η συνεδρίαση από 1/9/2020 (μειοψηφούντος του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης για λόγους που αναφέρονται στα Πρακτικά) ενέκρινε την καταβολή των σχετικών πιστώσεων για τις επιχορηγήσεις.

3. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο, οι αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου ανέλαβαν να ελέγξουν τα χρηματικά εντάλματα, προκειμένου να εγκρίνουν (ή όχι) την εκταμίευση των ποσών των επιχορηγήσεων προς τους συλλόγους. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου, οι Υπηρεσίες ήταν υποχρεωμένες να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, το κατά πόσο τα χρήματα των επιχορηγήσεων που είχαν δοθεί για το 2019, χρησιμοποιήθηκαν από τα σωματεία για τις δράσεις που τα ίδια είχαν δηλώσει. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί εδώ ότι έχει καταργηθεί ο προληπτικός έλεγχος (Επίτροπος) και πλέον ισχύει η παρ.1 του άρθρου 125 του Ν.4611/2019 ενώ, παράλληλα, διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των δήμων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της διαχείρισης (παρ.1, άρθρο 276 του Ν.3852/2010 & παρ.1 άρθρο 51 του Ν.4129/2013).

4. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που προσκόμισαν οι Υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου, εκδόθηκαν 26 χρηματικά εντάλματα (σε σύνολο 38) από τα οποία: πληρώθηκαν τα 6, συντάχθηκαν Πράξεις Αμφισβήτησης Νομιμότητας για 16, ενώ άλλα 4 είναι σε διερεύνηση.

5. Οι κύριοι λόγοι των Πράξεων Αμφισβήτησης Νομιμότητας Δαπάνης, σύμφωνα με την αρμόδια Υπηρεσία, είναι η μη τήρηση των αρχών της ειδικότητας των πιστώσεων και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Ειδικότερα: α) δεν προκύπτει από τους απολογισμούς των επιχορηγούμενων δράσεων του 2019, που κατατέθηκαν από τους εν λόγω συλλόγους, ότι είναι οι ίδιες δράσεις για τις οποίες είχαν αιτηθεί την επιχορήγηση, ενώ στις περισσότερες των περιπτώσεων αναφέρονται άλλες δράσεις οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις επιχορήγησης που είχαν σταλεί για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή & β) δεν προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία ότι οι δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχουν υποβληθεί αντίγραφα παραστατικών δαπανών (ή έχουν υποβληθεί και δεν επαρκούν) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι επιχορηγούμενες δράσεις.
Όλοι αυτοί οι λόγοι καθιστούν την επιχορήγηση μη νόμιμη.

6. Από τα πιο πάνω, είναι προφανές ότι παρά την εκπεφρασμένη και αδιαμφισβήτητη βούληση της Διοίκησης του Δήμου Διονύσου να στηρίξει οικονομικά όλους τους ενεργούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, αυτό δυστυχώς δεν είναι εφικτό για αρκετούς από αυτούς, χωρίς δική της υπαιτιότητα, εξαιτίας σοβαρών παραλείψεων σε σχέση με τους απολογισμούς δράσεων και τα παραστατικά.

7. Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε, απαντώντας και σε όσους ανεύθυνα παραπληροφορούν συλλόγους και δημότες, διαδίδοντας ότι θα μπορούσε δήθεν ο Δήμαρχος Διονύσου να υπογράψει τα εντάλματα για τα οποία υπάρχει Πράξη Αμφισβήτησης Νομιμότητας, ότι σε μια τέτοια περίπτωση, το «εντέλλεσθαι» ισοδυναμεί με άμεσο καταλογισμό. Τρέφουν όμως αυταπάτες όλοι εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι βρήκαν την ευκαιρία να χτυπήσουν πολιτικά τη Δημοτική Αρχή και να χειραγωγήσουν κάποιους συλλόγους, με ψέματα και συκοφαντίες, στρέφοντάς μάλιστα ορισμένους «παράγοντες» όχι μόνο κατά αιρετών αλλά και κατά υπηρεσιακών στελεχών και υπαλλήλων που κάνουν τη δουλειά τους και μόνο… Η μία και μοναδική αλήθεια είναι ότι τόσο ο Δήμαρχος όσο και συνολικά τα μέλη της Διοίκησης του Δήμου Διονύσου, δεν ξεχωρίζουν σε καμία περίπτωση τους συλλόγους σε «ημέτερους» και μη. Το μόνο που κάνουν είναι να εφαρμόζουν τους νόμους της Πολιτείας, διασφαλίζοντας το που καταλήγουν τα χρήματα των δημοτών.

8. Καταλήγοντας υπογραμμίζουμε ότι η παρούσα Διοίκηση, σε αντίθεση με κάποιους θιασώτες του ανεύθυνου λαϊκισμού και της ανέξοδης παροχολογίας, έχει επιλέξει να λειτουργεί θεσμικά και υπεύθυνα, επιθυμώντας την ουσιαστική στήριξη των συλλόγων με πράξεις και όχι κούφια λόγια και υποσχέσεις. Άλλωστε, για κάποιους που έχουν κοντή μνήμη, είναι εκείνη που πρώτη το επιχείρησε και το έπραξε επί προηγούμενης θητείας της. Για αυτό το λόγο αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλία προς κάθε αρμόδιο φορέα, προκειμένου να υπάρξει τροποποίηση του σημερινού δυσλειτουργικού και περιοριστικού νομοθετικού πλαισίου, το οποίο είναι δεσμευτικό και κρατάει «δεμένα» τα χέρια των Οικονομικών Υπηρεσιών. Παράλληλα, θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που της παρέχεται, σε συνεργασία με τους ίδιους τους Συλλόγους, προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα. Δεν πρόκειται όμως να υποχωρήσει σε απειλές και πιέσεις ορισμένων τοπικών παραγόντων, οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να πολιτεύονται ως «φερέφωνα» παρατάξεων. Σε αντιδιαστολή με όλα αυτά, το συμφέρον του πολίτη για εμάς είναι πάνω απ’όλα.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.