Πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουνίου η ακρόαση Φορέων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για το Νομοσχέδιο  «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος.

 

Εισαγωγικά ανέφερε ότι πρόκειται για «ένα νομοθέτημα προς τη σωστή κατεύθυνση, το οποίο θα διευκολύνει και θα μπορέσει να λύσει θέματα και τριβές οι οποίες υπάρχουν σήμερα, οι οποίες δημιουργούνται στην καθημερινότητα της λειτουργίας όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τουλάχιστον».

Σημείωσε, επίσης, ότι «στις περισσότερες διατάξεις που περιγράφονται συμφωνούμε», κάνοντας επιπλέον αναφορά στις «δύο ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ.».

 

Επί των άρθρων, τόνισε τις κάτωθι επισημάνσεις της ΚΕΔΕ:

- « Στο άρθρο 6, στα θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

- Στο άρθρο 7, το οποίο αναφέρεται ότι ο οικειοθελής χαρακτήρας τηλεργασίας είναι οικειοθελής για τον τηλεργαζόμενο και τον Φορέα και ότι κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις κινδύνου υγείας ή μόνιμων ή πρόσκαιρων προβλημάτων υγείας εφόσον η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εξ αποστάσεως εκτέλεσής τους, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του υπαλλήλου ή του εργαζομένου για παροχή εξ αποστάσεως εργασίας εκτός εάν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή της τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο, τον εργαζόμενο.

Αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς, είναι μια διαφορετική διατύπωση. Αφορά την παράγραφο 2. Προτείνεται να διατυπωθεί ως εξής: “κατ’ εξαίρεση για τους εργαζόμενους ΑμεΑ σε περίπτωση κινδύνου υγείας ή μόνιμων ή πρόσκαιρων προβλημάτων υγείας” και στη συνέχεια να προχωρήσει η διατύπωση όπως έχει υπάρξει μέχρι σήμερα.

- Για το άρθρο 9, για τον ποσοτικό περιορισμό της τηλεργασίας, όπου αναφέρεται ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25 %, η πρόταση της ΚΕΔΕ είναι ότι θα έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα στους ίδιους τους φορείς, ανάλογα με τις ανάγκες τους, να προσδιορίζεται το ποσοστό των υπαλλήλων που θα τηλεργάζονται. Στο θέμα των δήμων τουλάχιστον όπως γνωρίζετε υπάρχουν οι μεγάλοι αστικοί, αγροτικοί, ορεινοί, νησιωτοί. Ο κάθε δήμος έχει τις δικές του ανάγκες. Ίσως θα μπορούσε λοιπόν να ληφθεί μια πρόνοια και μία μέριμνα ο κάθε δήμος να ορίσει τα του οίκου του σύμφωνα με τις ανάγκες του.

- Στην παράγραφο 4 στην εκτέλεση της τηλεργασίας και συγκεκριμένα στο άρθρο 12  για το σταθμό τηλεργασίας, ο φορέας παρέχει στον τηλεργαζόμενο οδηγίες για τη χωροθέτηση και κατάλληλη διαμόρφωση του σταθμού τηλεργασίας, ώστε να ικανοποιούνται σε κάθε περίπτωση οι ελάχιστες απαιτήσεις εργονομίας και ασφάλειας. Προτείνουμε την προσθήκη ότι “ο τηλεργαζόμενος οφείλει να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τον εξοπλισμό που θα του διατεθεί και να τον επιστρέψει στην υπηρεσία του, όποτε αυτό του ζητηθεί”.

- Στο άρθρο 13 καθορισμός θέσεων εργασίας. Ουσιαστικά δύο φορές εντός του εκάστου ημερολογιακού έτους και με απόφασή του καθορίζει τις θέσεις εργασίας που είναι επιλέξιμοι για τηλεργασία καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια της εφαρμογής και αυτή η αρμοδιότητα πηγαίνει στον προϊστάμενο ή στον διευθυντή. Αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς είναι η απόφαση να λαμβάνεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο που θα καθορίζει εγγράφως τις θέσεις εργασίας που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση μετά από εισήγηση του διευθυντή. Το ποιοι θα τηλεργάζονται, με τι όρους και προϋποθέσεις, όπως ορίζει το συγκεκριμένο Διάταγμα, θα πρέπει να ορίζεται από το αρμόδιο όργανο και όχι απλά από το διευθυντή κάθε τμήματος και κάθε διεύθυνσης.

Τέλος, στη διαδικασία έκδοσης απόφασης τηλεργασίας, η πρόταση μας είναι να κοινοποιείται στον υπάλληλο η απόφαση του αρμοδίου οργάνου και όχι του προϊσταμένου της διοίκησης. 

- Επίσης, στην παράγραφο 3, προτείνεται η παράγραφος 3 να τροποποιηθεί ως εξής: “Ο προϊστάμενος της κάθε διεύθυνσης του φορέα κοινοποιεί τα αιτήματα για την τηλεργασία στον άμεσα προϊστάμενό του και όταν εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις, στον προϊστάμενο της αρμόδιας μονάδας για ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού που συντονίζει και παρακολουθεί τη διαδικασία” ούτως ώστε να υπάρχει μία ομαλή διεργασία μέσα στον οργανισμό για το ποιος κάνει τηλεργασία, με ποιον τρόπο και ποιος τελικά έχει ευθύνη παρακολούθησης του έργου που γίνεται μέσω της τηλεργασίας.

- Συνεπώς, αυτές είναι οι παρατηρήσεις θα θέλαμε να κάνουμε. Η απόφαση, λοιπόν, για το ποιος κάνει τηλεργασία να παίρνεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του προϊσταμένου και όποιος λαμβάνει εξοπλισμό θα πρέπει όποτε του ζητηθεί αφού τον διατηρήσει σε άριστη κατάσταση, σε καλή κατάσταση, να τον επιστρέφει στο φορέα ούτως ώστε να μπορεί με την ίδια υλικοτεχνική υποδομή κάποιος άλλος υπάλληλος να χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό και να παρέχει υπηρεσία απομακρυσμένη δηλαδή τηλεργασία. »

πηγή: airetos

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.