Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα την 7η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8ην μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 12190/3-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών  ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Εμεινίδης Αναστάσιος,  Γρούγιος Ηλίας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Κατζικάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κυριλλίδης, Σουσλόγλου Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Καρράς Ευστράτιος, Κεσόγλου Παύλος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Λαδάς Ευάγγελος, Αβραμίδης Μωϋσής, Τσομπανοπούλου Μελίσσα.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόμιμα. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης κα Κόπτη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία αλλά δεν παρέστησαν.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης  και ο Δήμαρχος έθεσε υπ΄ όψιν των μελών ότι με την παρ. 13 της υποπαρ. Δ 12 του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας  χρηματοδότησης» καταργείται η διάταξη του άρθρου 12 του ν. 1080/80 σχετικά με τον φόρο ζύθου ενώ με την παρ. 14 της υποπ. Δ. 12 ορίζεται ότι ο επιβαλλόμενος, δυνάμει της διάταξης του άρθρου39 του ΒΔ 24/9/58 φόρος 3% υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων  επι της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου, ο οποίος καταβάλλεται από τις επειχειρήσεις παραγωγής ζύθου, θα καταβάλλεται εφεξής υπέρ του Δημοσίου και όχι υπέρ των Δήμων.
Το γεγονός αυτό σημαίνει πως η Αυτοδιοίκηση χάνει πολύτιμους πόρους οι οποίοι τη  τριετία 2012 2014 έφτασαν τα 24.530.000€ και οι οποίοι δεν αναπληρώνονται.
Επιπλέον αξίζει να διερευνηθούν από την ΚΕΔΕ οι μεγάλες διαφορές στα αποδιδόμενα κατ’ έτος ποσά – ιδιαίτερα του έτους 2014- όπως αυτά προκύπτουν από τον παρακάτω πίνακα της κατανομής του φόρου ζύθου.
Η εξέλιξη αυτή επιδεινώνει τα ήδη τραγικά οικονομικά των Δήμων. Είναι μια αρνητική εξέλιξη αφού καταρρίπτεται στην πράξη κάθε προηγούμενη εξαγγελία της Κυβέρνησης για θεσμική και οικονομική ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης.

Α/Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ Β ΣΥΝΟΛΟ
1 2012 8.197.517,00 8.197.517,00
2 2013 4.979.055,00 6.967.300,00 11.946.355,00
3 2014 2.489.100,00 1.899,.900,00 4.389.000,00


Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του Δημάρχου
                                                       
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
                                                                        Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 23 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Εμεινίδης Αναστάσιος,  Γρούγιος Ηλίας, Βαλάνος Νικόλαος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Κατζικάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κυριλλίδης, Σουσλόγλου Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα), λευκό 2 (Νοτάκης Ιωάννης, Σμήλιος Ηλίας.          

Α). Καταδικάζει την εισαγόμενη ρύθμιση της παρ. 13 της υποπαρ. Δ 12 του Ν. 4336/2015 με την οποία καταργείται η διάταξη του άρθρου 12 του ν. 1080/80 σχετικά με τον αποδιδόμενο φόρο ζύθου 3% υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων δυνάμει της διάταξης του άρθρου 39 του ΒΔ 24/9/58, επειδή με την ρύθμιση αυτή επιδεινώνονται τα ήδη τραγικά οικονομικά των Δήμων. Είναι μια αρνητική εξέλιξη αφού καταρρίπτεται στην πράξη κάθε προηγούμενη εξαγγελία της Κυβέρνησης για θεσμική και οικονομική ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης.

Β). Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
                     
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 269/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                                           Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος
                                                                                                      Αμπελόκηποι 8 - 09 - 2015

                                                         Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας                                                                            Ο Πρόεδρος
 

Ε. Κουκουλιώτης                                                                                 Βαλάνος Νικόλαος

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.