Με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης ζητά από το κεντρικό κράτος την άρση των γραφειοκρατικών κολλημάτων, προκειμένου να επιτραπεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να στηρίξει εμπράκτως το σύστημα υγείας στην περιοχή της αρμοδιότητάς της.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, Με την επιστολή µου αυτή, επιθυµώ να σας θέσω δύο σοβαρά ζητήµατα που έχουν ανακύψει, έπειτα από την πρόθεση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να στηρίξει εµπράκτως το σύστηµα υγείας στην περιοχή της αρµοδιότητάς της.

 Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας και αναγνωρίζοντας το δικαίωµα του κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση σε αυτές, η Περιφέρειά µας προχώρησε, µεταξύ άλλων, α) στην παροχή κινήτρων υπέρ των επικουρικών ιατρών και των ιατρών υπαίθρου (αγροτικών) στις άγονες, προβληµατικές και αποµακρυσµένες περιοχές της και β) στη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προς υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης των Κέντρων Υγείας και των λοιπών πρωτοβάθµιων µονάδων υγείας µε υγειονοµικό υλικό. Σχετικά µε την πρώτη περίπτωση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µε την υπ’ αριθµ. 117/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, ενέκρινε την παροχή οικονοµικών κινήτρων, στο πλαίσιο τω διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄/261), στους επικουρικούς ιατρούς και ιατρούς υπαίθρου (αγροτικούς) που θα υπηρετήσουν στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες, Α΄ κατηγορίας, έως του ποσού των 400€, ανά ιατρό, µηνιαίως για όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή της θητείας τους και για δαπάνες που αφορούν στην διαµονή και διατροφή τους. 

Κατά την επεξεργασία των λεπτοµερειών καταβολής των οικονοµικών κινήτρων, οι υπηρεσίες µας διαπίστωσαν, σε συνεννόηση µε τις κατά τόπους Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.), την έλλειψη νοµοθετικού πλαισίου για τις λεπτοµέρειες και διαδικασίες της καταβολής του οικονοµικού κινήτρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Λαµία 22/10/2015 Αρ.πρωτ.(οικ.): 140908/1657 Ταχ. ∆/νση : Υψηλάντη 1 Ταχ. Κώδικας : 35100 Λαµία Τηλέφωνο : 22310 52992 Αρ.Τηλεοµ. : 22310 32957 ∆ιευθ. Ηλ.Ταχ.: periferiarxis@pste.gov.gr ΠΡΟΣ: κ. Ανδρέα Ξανθό Υπουργό Υγείας Αριστοτέλους 17, Αθήνα 10433 ΚΟΙΝ.: 1) κ. Νέστορα Αντωνίου ∆ιοικητή 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Μεζούρλο, 41110 Λάρισα 2) ∆ιοικητές Νοσοκοµείων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 3) ∆ιευθυντές Κέντρων Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Προκύπτουν, συνεπώς, πολλά ερωτήµατα σχετικά µε τον τρόπο απόδοσής του, το σηµαντικότερο εκ των οποίων είναι το αν αυτό θα αποδίδεται απολογιστικά στο τέλος κάθε έτους, προσκοµίζοντας οι γιατροί σειρά δικαιολογητικών (π.χ. αποδείξεις ενοικίων, αποδείξεις εστιατορίων, πολυκαταστηµάτων τροφίµων κ.λ.π.).

 Στο σηµείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι στις άγονες περιοχές (Α΄ κατηγορίας) της Περιφέρειάς µας θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξευρεθούν ανάλογα δικαιολογητικά. Αντίστοιχα δε προβλήµατα αντιµετωπίζουν και οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου που έλαβαν σχετικές αποφάσεις. Σχετικά µε τη δεύτερη περίπτωση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας µε την υπ’ αριθµ. 114/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, ενέκρινε την ενίσχυση της 5ης Υ.ΠΕ. µε το ποσό των 110.000€ για την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στο θέµα. Η 5η Υ.ΠΕ. µας γνωστοποίησε ότι οι υπηρεσίες της αδυνατούν να εµφανίσουν στον προϋπολογισµό τους έσοδα από την Περιφέρεια και έξοδα αντίστοιχα και στη συνέχεια να προβούν στις διαγωνιστικές ενέργειες προµήθειας των υλικών.

 Από την άλλη, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, που έχουν τη δυνατότητα διεκπεραίωσης του έργου, βρέθηκαν σε αδιέξοδο επειδή οι κατά τόπους Υ.∆.Ε. των Περιφερειακών Ενοτήτων διαµηνύουν ότι δεν µπορούν να εκταµιευθούν και να πληρωθούν οι προβλεπόµενες δαπάνες, καθώς στο ν. 3852/2010 «Καλλικράτη» δεν προβλέπονται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών ανάλογες δράσεις. Επειδή το ζήτηµα της ενίσχυσης των δοµών πρωτοβάθµιας υγείας µε υγειονοµικό υλικό επείγει, προκειµένου να ανακουφιστούν οι περισσότερο ευάλωτες κατηγορίες συµπολιτών που πλήττονται από την οικονοµική κρίση και προσέρχονται στις δοµές αυτές, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης τρόπου νόµιµης εκταµίευσης και πληρωµής των προµηθευτών που θα προκύψουν.

 Σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπερβαίνοντας τις δυνατότητές της, πέρα και πάνω από τις αρµοδιότητες της, καταβάλει µεγάλη προσπάθεια προκειµένου να εξασφαλίσει σε κάθε πολίτη το αναφαίρετο δικαίωµα στην περίθαλψη. Είναι, αν µη τι άλλο, παράδοξο, κόντρα στις καθηµερινές ανάγκες και στη δεδηλωµένη πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής, να µην µπορεί το σύστηµα υγείας, για γραφειοκρατικούς και µόνο λόγους, να δεχθεί την αναγκαία για τη στοιχειώδη λειτουργία του, βοήθεια.

 Για το λόγο αυτό, σας παρακαλώ να µεριµνήσετε αναλόγως, προκειµένου άµεσα να µπορέσει να γίνει δεκτή η συνδροµή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και στις δύο περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και προσβλέπω στη θετική και άµεση ανταπόκρισή σας.


                                                                 Με εκτίµηση, 
                                 Κώστας Μπακογιάννης Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.