Τη διαδικασία και τις προθεσμίες εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια για τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, προδιέγραψαν χθες,με δύο Εγκυκλίους,ο Π. Σκουρλέτης και ο Κ. Πουλάκης αντιστοίχως. 
Υπογραμμίζουμε ότι ο ρόλος των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων είναι σημαντικός για τη λειτουργία των οργάνων και τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Ι]  Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ
Η εξαιρετικώς επείγουσα Εγκύκλιοςhttps://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9107465%CE%A7%CE%987-3%CE%994 του Π. Σκουρλέτη αναφέρει ότι η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, που συγκροτήθηκαν σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του αρ.30 του ν.4369/2016, αλλά και την αριθ. 24405/20-5-2011 Υπουργική Απόφαση, λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Συνεπώς, παρακαλεί όπως οι αρμόδιες Διευθύνσεις μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών μελών για τη χρονική περίοδο από 1.1.2019 έως 31.12.2020.
Ο Υπουργός επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:
-  μέχρι τη Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018, πρέπει να έχουν ολοκληρώσειτο 1οστάδιο της διαδικασίας (δηλαδή την κατάρτιση των Πινάκων Εκλογέων),
-  στους Πίνακες Εκλογέων θα συμπεριληφθεί α)το μόνιμο προσωπικό όλων των κατηγοριών και κλάδων, καιβ) το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικοτήτων,
-  στους ΠίνακεςΕκλογέωνθα συμπεριληφθούν καιτυχόν υπάλληλοι που κατά την ημερομηνία σύνταξής τους τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία,
-  αντιθέτως, οι υπάλληλοι, που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα τουεκλέγεσθαι,
-  οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον τον βαθμό Δ΄,
-  η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
Ο Υπουργός, προς διευκόλυνση των αρμοδίων Διευθύνσεων, παραθέτει και “ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών και προθεσμιών για τη διεξαγωγή των εκλογών”.

ΙΙ]  Ο.Τ.Α. Β’ ΒΑΘΜΟΥ
Εξαιρετικώς επείγουσα Εγκύκλιοhttps://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9368465%CE%A7%CE%987-%CE%9D%CE%941 εξέδωσε χθες 28/6 και ο Κ. Πουλάκης, με θέμα “Εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών”.
Σε αυτήν ουσιαστικά παραπέμπει σε Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφέροντας ότι τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ. 20881/11-6-2018 εγκύκλιο του εν λόγω Υπουργείου τυγχάνουν εφαρμογής και στη διαδικασία εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών.
Το ΥΠΕΣ παρακαλεί τις αρμόδιες Διευθύνσεις να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών μελών για τη χρονική περίοδο από 1-1-2019 έως 31-12-2020.Προς διευκόλυνσή τους, παραπέμπει στην προμνησθείσα Εγκύκλιο του Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου παρατίθεται χρονοδιάγραμμα ενεργειών και προθεσμιών για τη διεξαγωγή των εκλογών και ζητεί την τήρηση των προθεσμιών, καθώς και την πιστή εφαρμογή της διαδικασίας.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.