Αποτέλεσμα εικόνας για ανθρωπος μπροστα σε υπολογιστη
Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών που αφορά τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στόχος του προγράμματος είναι η επιχορήγηση νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας, πλήρους ή και μερικής απασχόλησης, με τους περιορισμούς της παραγράφου 1γ του άρθρου 3, οι οποίες προβλέπεται να ανέλθουν στις 15.000 και δημιουργήθηκαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018 σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Η μέγιστη δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος, που καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, προβλέπεται να διαμορφωθεί συνολικά έως το ποσό των 70 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισθέντος ποσού, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συνεχίζεται, μέχρι και την κάλυψη του ανωτέρω ποσού.
Η δαπάνη κατανέμεται σε ετήσια βάση, ως εξής:
  • Για το έτος 2018: έως 65 εκατ. ευρώ.
  • Για το έτος 2019: έως 5 εκατ. ευρώ.
Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιούργησε από την ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου και για όσες νέες θέσεις δημιουργήθηκαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018 επιπλέον των θέσεων εργασίας που είχε κατά τον Μάιο του 2017.
Η επιχορήγηση για κάθε μήνα απασχόλησης των ωφελούμενων ανέργων ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο ποσό: α) 400 ευρώ για την πλήρη απασχόληση, β) 300 ευρώ για τη μερική απασχόληση τουλάχιστον τεσσάρων ωρών και άνω ημερησίως σε πενθήμερη βάση και γ) 200 ευρώ για τη μερική απασχόληση κάτω των τεσσάρων ωρών ημερησίως σε πενθήμερη βάση.
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και το Δώρο Χριστουγέννων με ανώτατο ποσό τα 400 ευρώ, 300 ευρώ και 200 ευρώ, αντίστοιχα, καθώς και το δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας, με ανώτατο ποσό τα 200 ευρώ, 100 ευρώ και 50 ευρώ, αντίστοιχα.
Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησε η δικαιούχος επιχείρηση είναι 15 μήνες και, συγκεκριμένα, για το χρονικό διάστημα από 1-6-2017 έως και 31-8-2018. Όταν η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δημιούργησε η επιχείρηση είναι μετά την 1-6-2017, τότε λαμβάνει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου ή ατόμων και μέχρι την 31η-8-2018.
Για τη λήψη της επιχορήγησης, η επιχείρηση οφείλει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο ανωτέρω πρόγραμμα, να υποβάλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα προσδιοριστούν στην πρόσκληση.
Το αρμόδιο ΚΠΑ2, ύστερα από το σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών (διοικητικός έλεγχος) και αφού διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης. Εάν διαπιστωθεί παραγραφή της αξίωσης, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών, πέραν της προθεσμίας των 10 ημερών, ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2, με απόφασή του, προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.
Oπως επισημαίνεται στην ΚΥΑ, είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά 10 ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και σχετική απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.