Σε δημοπρασία τίθεται το Δημοτικό ακίνητο - Αναψυκτήριο  επί των οδών N. Φυρογένη,  Σ. Βενιζέλου, Δημοκρατίας και Αγ. Παρασκευής (ΟΤ9) της  Δημοτικής Ενότητας Λυκόβρυσης.  Σκοπός της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση του ακινήτου  ως επιχείρηση μαζικής εστίασης, παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος (αναψυκτήριο). 

Όπως αναφέρει η περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

«Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης - Πεύκης διακηρύσσει την διενέργεια φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επί των οδών N. Φυρογένη, Σ. Βενιζέλου, Δημοκρατίας και Αγ. Παρασκευής (ΟΤ9) της Δημοτικής Ενότητας Λυκόβρυσης. Η εκμίσθωση θα γίνει όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του Ν.3463/06 του Ν. 3852/2010 του Ν.4555/2018 και του Ν.4674/20 .
1. Σκοπός της επαναληπτικής δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση ως επιχείρηση μαζικής εστίασης, παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος (αναψυκτήριο) του ως άνω δημοτικού ακινήτου για 8 χρόνια
2. Το μίσθιο μισθώνεται στην πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται την οποία οι συμμετέχοντες τεκμαίρεται ότι γνωρίζουν και αποδέχονται ότι είναι η κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται ,με δεδομένη τη δυνατότητα επισκέψεως στο χώρο του ΟΤ9 κατά το χρονικό διάστημα του 10ημερου της δημοσίευσης της περίληψης των όρων διακήρυξης, τηλ.: 2132051726 (κα Γεωργιάδου για ορισμό ημέρας και ώρας επίσκεψης).
3. Ως πρώτη προσφορά στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00 €), χαρακτηριζόμενο ως μηνιαίο μίσθωμα.
4. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα στους όρους διακήρυξης δικαιολογητικά εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% (δέκα τοις εκατό) του στη διακήρυξη οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και για χρονικό διάστημα πέντε ετών της σύμβασης ήτοι 6.600,00 ευρώ.
5.Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα (Ελ. Βενιζέλου 15 – Πεύκη, 2ος όροφος), την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και ώρα 09.00
Τεύχη δημοπρατήσεως καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τον κ. Κωνσταντίνου Θεόδωρο (Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 15 στην Πεύκη,
1ος Όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (10.00-14.00), τηλ.: 210 6145117, FAX: 2106145155)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β.ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Οι όροι της διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην παρακάτω διεύθυνση:https://likovrisipefki.gr/index.php/k2-blog/diagonismoi/item/1013-9

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.