Μέσω του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα όλες οι νομικλες μορφές εταιρειών να συστήνονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e-ΥΜΣ)

Αναρτήθηκε χθες βράδυ, 22 Ιανουαρίου 2022, και τίθεται για 15 ημέρες σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη σύσταση όλων των εταιρειών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (Υ.Μ.Σ.) και της καταχώρισης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., με μείωση του κόστους και του χρόνου καταχώρισης.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο με τίτλο «Ενσωμάτωση Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα εταιρικού δικαίου (L 186)» αποτελεί:

Α. ενσωμάτωση του Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20 ης Ιουνίου 2019, όσο αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα εταιρικού δικαίου (L 186),

Β. μεταφορά σε ένα κοινό σχέδιο νόμου των διατάξεων του ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 227) και των άρθρων 85-114 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄167) που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων σε ένα κοινό νομοθέτημα και τη δημιουργία ενός κώδικα που θα συντελέσει στην δημιουργία ενός φιλικότερου πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων και

Γ. την επικαιροποίηση και τροποποίηση των ανωτέρω νομοθετημάτων με τρόπο που να αποτελούν ένα σύγχρονο πλέγμα διατάξεων που αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, ώστε να πετύχουν την περαιτέρω απλούστευση διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις.

Στόχοι

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της ρύθμισης περιλαμβάνουν την ένταξη όλων των νομικών μορφών στην Υπηρεσία μιας Στάσης, τη δυνατότητα όλων των νομικών μορφών να συστήνονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e-ΥΜΣ), τη δημιουργία του μητρώου αποκλεισμένων διευθυντών, την ηλεκτρονική εγκατάσταση των υποκαταστημάτων αλλοδαπής και την επέκταση των διασυνδέσεων με άλλα πληροφοριακά συστήματα, για την ανταλλαγή πληροφοριών που είναι ήδη καταχωρισμένες σε αυτά.

Μακροπρόθεσμα, στόχος της ρύθμισης είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες στην εσωτερική αγορά και η δυνατότητα προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες, με τρόπο που δύναται να έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, τον ανταγωνισμό και την παραγωγικότητα.

Επίσης, η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών είναι προς όφελος των επιχειρήσεων και των μετόχων, καθώς εξοικονομούνται πόροι, ανθρώπινοι και υλικοί.

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την 5η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 20.00 μ.μ. 


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.