Δήμοι και Περιφέρειες περιλαμβάνονται στους  υποψήφιους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες αδειοδότησης τηλεοπτικών καναλιών, που προβλέπεται να διεξάγονται μέσω δημοπρασίας, σύμφωνα με το σχετικό νομοσχέδιο («Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψη») που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση και θα παραμείνει στο opengov.gr, έως τις 24 Αυγούστου.

Το άρθρο 3 του νομοσχεδίου αναφέρει ότι «οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με ειδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, και έδρα εντός της γεωγραφικής περιοχής, για την οποία προκηρύσσονται οι αντίστοιχες άδειες. Για τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3852/2010», δηλαδή του «Καλλικράτη».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι υποψήφιοι οφείλουν, με την αίτηση συμμετοχής τους, να συνυποβάλουν τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύσταση της εταιρίας ή της κοινοπραξίας και των μελών αυτής, ιδίως δε το έγγραφο σύστασης, το κωδικοποιημένο καταστατικό της υποψήφιας εταιρίας ή των μελών της κοινοπραξίας, νομίμως κατατεθειμένο στην αρμόδια αρχή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.

Το τίμημα για κάθε άδεια θα καταβάλλεται εφάπαξ μετά την ανακήρυξη του αδειούχου, ενώ η διάρκειά τους θα είναι 10ετής. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται καταβεβλημένο κεφάλαιο 8.000.000 ευρώ για κανάλια εθνικής εμβέλειας γενικού – ενημερωτικού χαρακτήρα, 5.000.000 ευρώ για εθνικής εμβέλειας θεματικού – ενημερωτικού περιεχομένου και 2.000.000 ευρώ για μη ενημερωτικού.

Τα ποσά για τις άδειες περιφερειακών καναλιών θα οριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Επικρατείας και Οικονομικών. Ο αριθμός των αδειών και η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας για κάθε κατηγορία θα οριστεί με νεότερη απόφαση του υπουργού Επικρατείας.
Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.