Διαβούλευση για δύο (2) σχέδια κανονισμών του Δήμου Δελφών

 «Αγορά Διατηρητέου Κτιρίου Ιδιοκτησίας Τσικνή Κωνσταντίνου και Μαρίας Καναβάκη στην Δ.Κ. Άμφισσας» από τον Δήμο Δελφών με 100 % χρηματοδότηση του Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενο προς χρηματοδότηση Πρόγραμμα για την Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4».

Σύμφωνα με το Ν.3889/2010 και ειδικότερα σε ότι αφορά το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014», οι κατά περίπτωση δικαιούχοι του Χ.Π. αναλαμβάνουν την πληροφόρηση της κοινής γνώμης για το περιεχόμενο, την πορεία και τα επιταχυνόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Χ.Π., καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος του.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της αριθ. πρ. 94.3/2015 (ΑΔΑ:Β8Ν646Ψ844-9ΗΛ) Απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου με την οποία εγκρίθηκαν οι προτάσεις στο πλαίσιο του Χ.Π. «Συνεχιζόμενο προς χρηματοδότηση Πρόγραμμα για την Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και  Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4» (ΑΔΑ: 6ΔΞ646Ψ844-1Γ2)», εκδόθηκε η υπ. αριθ. πρωτ. 3667/17-09-2015 (ΑΔΑ: 695Χ46Ψ844-6ΗΡ) Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, με την οποία καθορίστηκε ο Δήμος Δελφών ως δικαιούχος του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενο προς χρηματοδότηση Πρόγραμμα για την Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4» (ΑΔΑ: 6ΔΞ646Ψ844-1Γ2), με εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ (136.300,00 €), για το έργο: «Αγορά Διατηρητέου Κτιρίου Ιδιοκτησίας Τσικνή Κωνσταντίνου και Μαρίας Καναβάκη στην Δ.Κ. Άμφισσας».
Η απόκτηση του εν λόγω διατηρητέου κτιρίου η οποία χρηματοδοτείται 100% από εθνικούς πόρους του Πράσινου Ταμείου θα ολοκληρωθεί εντός του έτους 2016.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.