Αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα θα βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που θα δηλώσουν ότι έχουν χάσει τα λογιστικά βιβλία ή φορολογικά στοιχεία.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις των νόμων 2523/1997 και 2238/1994 με τις οποίες προβλέπονται πρόστιμα 500 ευρώ ανά 50 φύλλα μπλοκ απολεσθέντων φορολογικών στοιχείων και εξωλογιστικός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τον ισχύοντα τότε μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους προσαυξημένο κατά 50%, δηλαδή υποχρέωση καταβολής πρόσθετου φόρου εισοδήματος και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης πληρωμής.
Η απώλεια βιβλίων ή στοιχείων έχει ενταχθεί από τις 17 Οκτωβρίου 2015 στις λεγόμενες διαδικαστικές παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 54 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών. Συγκεκριμένα, υπάγεται στη γενική περίπτωση της μη συμμόρφωσης του φορολογουμένου με τις υποχρεώσεις του για διαφύλαξη των βιβλίων που τηρεί και των φορολογικών στοιχείων που εκδίδει. Αυτή η μη συμμόρφωση, σύμφωνα με την περίπτωση, τιμωρείται με πρόστιμο 2.500 ευρώ
Συνήθως η απώλεια βιβλίων και στοιχείων δηλώνεται όταν ο επιτηδευματίας θέλει να σταματήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Όταν δηλαδή θα δηλώσει στην εφορία διακοπή εργασιών και θα κλείσει τα βιβλία του.
Ο φορολογούμενος μπορεί να το γλιτώσει αν καταφέρει να αποδείξει ότι η απώλεια των στοιχείων έγινε κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 16η Οκτωβρίου 2015 ή ότι οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (κλοπή, πυρκαγιά κ.λπ.). Αν δεν αποδείξει έναν από τους παραπάνω δύο λόγους ή αν αποδειχθεί ότι η απώλεια συνέβη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν.