Η εμπλοκή του Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης τόσο στην ίδρυση όσο και στην εποπτεία των ιδιωτικών γυμναστηρίων και των ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων (στο εξής “γυμναστήρια”), προσδιορίζεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Το Κεφάλαιο Β’ του Ν/Σ ευθυγραμμίζει την ίδρυση γυμναστηρίων με το νόμο 4442/2016. 
Πρόκειται για το γενικό νόμο περί άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, που η Κυβέρνηση θέσπισε το 2016 σε εφαρμογή σχετικού μνημονιακού προαπαιτούμενου, προκαλώντας αυτοδιοικητικές αντιδράσεις όσον αφορά την εφαρμογή του στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) στους Δήμους.

Το αρ.55 του Ν/Σ, λοιπόν, ορίζει πως η ίδρυση και λειτουργία γυμναστηρίου υπάγεται στη διαδικασία της προηγούμενης γνωστοποίησης των αρ.5 και 6 του ν.4442/2016. Αρμόδια Αρχή ορίζεται η οικεία Υπηρεσία της Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η εγκατάστασή του.
Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του “Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων” (ΟΠΣ-ΑΔΕ). Μέχρι το Σύστημα να υποστηρίζει τη σχετική διαδικασία, η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) ή μέσω του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε (EUGO−ΕΡΜΗΣ).

Εισάγεται άπαξ καταβολή παραβόλου ύψους 400 ευρώ για τη γνωστοποίηση, από το οποίο δεν αναγράφεται να αποδίδεται κάτι στις Περιφέρειες, καθώς το σύνολο των εσόδων αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.
Συγκεκριμένα, 20 % εγγράφεται στον π/υ του Υπουργείου Οικονομίας, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες για τη διαχείριση και εποπτεία ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος, και 80 % στον π/υ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, για την ενίσχυση και διάδοση του αθλητισμού.

Όσον αφορά την εποπτεία των γυμναστηρίων, προβλέπεται η υπαγωγή τους σε διατάξεις του ν.4512/2018 (“Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις"), δηλαδή σε νόμο που, επίσης, θέσπισε η Κυβέρνηση το 2018προς εκτέλεση μνημονιακών προαπαιτούμενων.
Μέχρι να ξεκινήσει η ισχύς ενός π.δ. που προβλέπει ο εν λόγω νόμος, οι αρμόδιες Υπηρεσίες κάθε Περιφέρειας συνιστούν την εποπτεύουσα αρχή.
Ρητώς εισάγεται δυνατότητα για τη διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων, οι αρμόδιες Περιφέρειες να μπορούν να συνεργάζονται και με ιδιωτικούς φορείς.

Αν διαπιστωθεί παράβαση, με απόφαση Περιφερειάρχη θα επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις, σωρευτικά ή διαζευκτικά :(α) προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας και σφράγιση της εγκατάστασης, (β) επιβολή χρηματικού προστίμου ποσού 5.000 έως 150.000 ευρώ.Αν η παράβαση συνιστά ποινικό αδίκημα, ο Περιφερειάρχης θα υποβάλει σχετική αναφορά στην οικεία εισαγγελική αρχή. 
Για τα ποσά των προστίμων, ομοίως, δεν αναγράφεται στο Ν/Σ κάποια πρόβλεψη υπέρ των Περιφερειών, αλλά ότι θα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και θα πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού.

Επιπροσθέτως, το Ν/Σ ρητώς αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται να ασκεί ατομική επιχείρηση γυμναστηρίου, μεταξύ άλλων, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ.που ανήκει ή εποπτεύεται ή επιχορηγείται από Ο.Τ.Α., για όσο χρόνο διατηρεί την υπαλληλική αυτή ιδιότητα.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι με τα άρθρα 90 επόμενα επέρχεται σειρά αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεωνπου είχε τροποποιηθεί το 2017 (με το ν.4479/2017), όπως π.χ. στις κατηγορίες που αδειοδοτούνται από την Περιφέρεια.
Υπενθυμίζεται πως προσφάτως Κοινή Υπουργική Απόφαση προέβλεψε ότι η ισχύς των αδειών λειτουργίας που εκδόθηκαν ή ισχύουν έως τη δημοσίευσή της και λήγουν σε ημερομηνία προγενέστερη της 31ης/8/2019,παρατείνεται  αυτοδίκαια έως 31/8/2019.

Η δημόσια διαβούλευση του Ν/Σ“Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις” ολοκληρώνεται την 3η Δεκεμβρίου και είναι ανοιχτή στην υποβολή σχολίων ΕΔΩ.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.