Ολοκληρώθηκε η παραλαβή δύο νέων χωματουργικών μηχανημάτων, ενός μικρού (mini) ελαστικοφόρου φορτωτή («Διαβολάκι»), ενός μικρού (mini) ερπυστριοφόρου εκσκαφέα («Τσαπάκι») και πρόσθετου βοηθητικού εξοπλισμού (Παρελκόμενη αρίδα, πιρούνια παλετών και ράμπα φόρτωσης μικρών βαρέων οχημάτων σε φορτηγό μεταφοράς).

Η προμήθεια των εν λόγω μανημάτων πραγματοποιήθηκε μετά την υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 1353/20/03/2018 Πρόσκλησης, με Κωδικό: 2478 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με κωδικό MIS 5030142 και συνολική δημόσια δαπάνη 100.000,00 ευρώ.
Η πρόταση εντάθηκε με υπ’αρ.. Πρωτ .: 5657 / 05/11/2018 (ΑΔΑ ΩΦΜΧ7ΛΛ-ΚΔΓ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με ποσό 98.760,00€. 

Η σύμβαση της προμήθειας ανήλθε στο ποσό των 98.140,00€.

Επίκειται η προμήθεια ενός λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού 48 θέσεων επιβατών + 1θέση ΑΜΕΑ, δύο (2) ηλεκτροκίνητων επιβατηγών αυτοκινήτων και ενός (1) μικρού ηλεκτροκίνητου οχήματος – φορτηγάκι μέσω της ένταξης (υπ’αρ.. Πρωτ : 2807/22.05.2019 (ΑΔΑ 6Ε0Θ7ΛΛ-ΦΛΥ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας) της πρότασης στην 6746/03.12.2018 ανοικτή πρόσκληση της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας),  στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» με τίτλο «Παρεμβάσεις για «καθαρές» αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»

Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην προμήθεια οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρική ενέργεια, υβριδικά οχήματα κ.ά.) ή διαθέτουν κινητήρες νέας γενιάς με αντιρρυπαντική τεχνολογία με στόχο την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης υπέβαλε πρόταση με τίτλο πράξης « Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού κα ηλεκτροκίνητων οχημάτων» με κωδικό MIS 5041736 και συνολική δημόσια δαπάνη 324.999,91€.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.