Με Νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας, που κατετέθη στη Βουλή την 5η Φεβρουαρίου, δημιουργείται “Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας”, η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

Η Αρχή θα αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας προς τον σκοπό της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και έχει ως αποστολή τη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με το δικαίωμα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και τη διαμόρφωση προτάσεων για τη χάραξη δημόσιων πολιτικών σε θέματα του αντικειμένου της.

 

Η Αρχή θα αποτελείται από 11 μέλη, ως εξής:

α) 6 επιστήμονες εγνωσμένου κύρους σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Αρχής ή πολίτες των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις τέχνες, τον αθλητισμό, την εργασία, την επιχειρηματικότητα και την ενημέρωση, που επιλέγονται από τον Πρωθυπουργό, εκ των οποίων τρεις 3 είναι άτομα με αναπηρία, 1 ορίζεται ως Πρόεδρος και 1 ως Α΄ Αντιπρόεδρος,

β) 1 επιστήμονα εγνωσμένου κύρους σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Αρχής, που επιλέγεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ως Β΄ Αντιπρόεδρο,

γ) 1 εκπρόσωπο της Ε.Σ.Α.μεΑ.,

δ) 1 εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος,

ε) 1 εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και

στ) τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνώμη της Αρχής, δύναται να προβλέπεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τα μέλη της Αρχής των ανωτέρω περ.α’ και β’κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί αμοιβής ή αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε Συμβούλια και Επιτροπές του Δημόσιου Τομέα.

 

Σύμφωνα με το αρ.7, οι Δημόσιες Υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν το έργο της Αρχής. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Αρχή μπορεί να ζητεί από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και άλλους Φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και από ιδιώτες, κάθε πληροφορία ή έγγραφο ή οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο. Ο Πρόεδρος μπορεί να λαμβάνει γνώση εγγράφων και άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα.

 

Ολόκληρο το Νομοσχέδιο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.