Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης παρουσίασε τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου, ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία αφορά στη ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε μέλη θεσμικών οργάνων της Πολιτείας.

Στόχος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι η διακριτή οριοθέτηση της νόμιμης προσπάθειας που επιχειρείται στην επιρροή του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της εκτέλεσης και της αξιολόγησης δημόσιων πολιτικών και κανονισμών που διαχειρίζονται φορείς νομοθετικής, εκτελεστικής ή δικαστικής εξουσίας σε εθνικό, τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Συγκεκριμένα επιδιώκεται η:

  • Θωράκιση της διαδικασίας χάραξης αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών.

  • Διασφάλιση πρόσβασης στην πληροφορία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων με όρους διαφάνειας.

  • Αποτροπή φαινομένων «αιχμαλωσίας ρυθμίσεων και δημόσιων πολιτικών».

  • Πρόληψη φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων και «περιστρεφόμενης πόρτας».

  • Αντιμετώπιση προκλήσεων άσκησης πίεσης από ομάδες συμφερόντων, ιδίως σε περιπτώσεις που απαιτείται γρήγορη λήψη αποφάσεων και υψηλές δημόσιες δαπάνες.

  • Θεσμοθέτηση μηχανισμού και διαδικασιών εποπτείας και επιβολής κυρώσεων.

Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία του κ. Βορίδη έρχεται να καλύψει το κενό που παρατηρείται στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, μέσα από την υιοθέτηση ρυθμίσεων διαφάνειας και ακεραιότητας γύρω από σχετικές πρακτικές που συνιστούν αναπόσπαστο κομμάτι μιας υγιούς δημοκρατίας και έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόληψη της διαφθοράς και τη διατήρηση της αντικειμενικής αμεροληψίας.

Επισημαίνεται ότι η αναγκαιότητα θέσπισης ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου υπέρ της νόμιμης άσκησης επιρροής έχει επισημανθεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ομάδα Κρατών για τη Διαφθορά (GRECO).


Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.